Statut

Art. 1
Założyciele Stowarzyszenia ustalają, że nazwa Stowarzyszenia będzie brzmieć SILGIS.
Art. 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.
Art. 3
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego, wspieranie modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki w administracji i gospodarce.
Art. 4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: prowadzenie działalności naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej w zakresie określonym celami Stowarzyszenia, prowadzenie działalności edukacyjno – popularyzatorskiej, współdziałanie z innymi podmiotami w podejmowaniu działań zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego, modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki.
Art. 5
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, zainteresowany działalnością Stowarzyszenia, który złoży deklarację członkowską i uzyska rekomendację członka Stowarzyszenia.
Art. 6
O nabyciu członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie, na podstawie rekomendacji członka Stowarzyszenia. Postanowienie to nie dotyczy członków-założycieli Stowarzyszenia stających się członkami Stowarzyszenia z chwilą jego rejestracji.
Art. 7
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która popiera cele Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe. Członek wspierający dysponuje prawami członka zwyczajnego, za wyjątkiem praw wyborczych. Posiada jedynie głos doradczy. Postanowienia art. 6 stosuje się odpowiednio do członka wspierającego.
Art. 8
Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje w przypadku: rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Stowarzyszenia, pozbawienia praw członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością głosów w obecności 1 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, rozwiązania Stowarzyszenia, nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy.
Art. 9
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: -biernego i czynnego prawa wyborczego, -udziału w pracach Stowarzyszenia, wnioskowania do organów Stowarzyszenia o podejmowanie działań mieszczących się w ramach celów statutowych.
Art. 10
Obowiązki członków Stowarzyszenia to: -płacenie w terminie składek członkowskich, -przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia, -aktywne włączanie się do realizacji celów Stowarzyszenia.
Art. 11
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.
Art. 12
Do zadań Walnego Zebrania należy: -powoływanie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, -przyjmowanie, na wniosek Zarządu, rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia, -rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu, wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, -podejmowanie uchwał o rozporządzaniu majątkiem Stowarzyszenia o wartości ponad 50 000 zł., -podejmowanie uchwał w innych sprawach, przewidzianych w statucie, -podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
Art. 13
Posiedzenia Walnego Zebrania odbywają się co najmniej 2 razy w roku. Posiedzenia te zwołuje Prezes na wniosek Zarządu, z własnej inicjatywy, bądź na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej. Jeżeli na Walnym Zebraniu nie uzyskano kworum, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania, na którym uchwały zapadają większością głosów członków obecnych. W szczególnych przypadkach dopuszcza się głosowanie w trybie obiegowym, z zastrzeżeniem, że nie może ono dotyczyć wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uzupełnienia składu wybieranych władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie.
Art. 14
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa i jego zastępcę. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 składu Zarządu.
Art. 15
Do właściwości Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania. W szczególności Zarząd: -reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, przygotowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia, -gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia, -zawiera umowy o pracę i umowy zlecenia.
Art. 16
Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób powołuje Walne Zebranie na trzyletnią kadencję. Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu i być pracownikiem Stowarzyszenia. Uchwały Komisji Rewizyjnej są prawomocne przy obecności minimum 2 członków. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
Art. 17
Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzić będą w szczególności z: -składek członkowskich, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, -subwencji organów samorządu terytorialnego, -środków z budżetu państwa w formie dotacji i grantów, -pomocy podmiotów krajowych i zagranicznych na realizację badań naukowych, -kształcenie kadr oraz tworzenie struktur organizacyjno-technicznych, -działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, w szczególności w zakresie: publikacji opracowań związanych tematycznie z celami statutowymi, -działalności szkoleniowej, -sprzedaży usług i materiałów wytworzonych w ramach działalności Stowarzyszenia.
Art. 18
Przeznaczenie środków, o których mowa wyżej może nastąpić jedynie na realizację celów statutowych oraz bezpośrednio z nimi związanych.
Art. 19
Oświadczenie woli w zakresie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia jako osoby prawnej składają dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu i księgowy Stowarzyszenia.
Art. 20
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Art. 21
Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmował się będzie Zarząd Stowarzyszenia, bądź poszczególni jego członkowie w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.
Art. 22
Rozwiązanie i zmiana statutu Stowarzyszenia następuje na skutek podjęcia stosownej uchwały Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.